Arquitectura de contractes on-line

La contractació de productes i serveis on-line és un dels aspectes clau en la transformació digital de l’empresa. No obstant això, tot i que la interacció telemàtica entre client i proveïdor ha evolucionat notablement en els últims anys, sovint ens trobem amb que els últims passos requereixen un intercanvi de documents signats en suport paper.

Quan es disposa d’una base tecnològica per a la tramitació de contractes que s’ha construït en successius desenvolupaments “urgents”, és freqüent trobar una forta dispersió d’eines i solucions, de difícil gestió i costós manteniment.

Contractació de productes i serveis

El problema es posa encara més allunyat quan no existeix un coneixement previ entre client i proveïdor, el que dificulta el tancament d’operacions de contractació per mitjans estrictament telemàtics. Els condicionants legals, tècnics, de seguretat i auditoria que sovint fan que es decideixi utilitzar “firmes sobre paper” per tancar el cicle de contractació. Aquesta problemàtica és especialment notòria en entitats financeres, asseguradores i proveïdors de serveis públics com el subministrament d’electricitat, gas, aigua, telèfon, etc.

La nostra Firma ha desenvolupat una completa arquitectura de contractació via Internet que resol la problemàtica completa d’interacció client-proveïdor.

 

La arquitectura assegura que es disposa d’un excel·lent mecanisme de coordinació per gestionar documents electrònics, documents digitals, estandardització de formats, circuits d’aprovació i revisió, validacions, serveis de certificació de tercers de confiança i emmagatzematge de la informació.

Pòlissa on-line

Les companyies d’assegurances són una excel·lent referència en el model de contractació en línia. La complexitat dels productes, varietat de tipus d’assegurances, complexitat dels clausulats, etc., són un factor que diferencia aquest sector del rest. Per aquesta raó, la transformació digital adquireix un paper de màxima rellevància en com evolucionarà el mercat en el futur. La nostra arquitectura és la base per a la implementació de la “pòlissa on-line” en importants companyies d’assegurances, que han apostat de forma decidida per la transformació digital i la màxima automatització de les operacions de contractació. Consulti DATA SHEET – Pòlissa on-line

Característiques de la arquitectura

Entre els aspectes més destacats de la nostra arquitectura, destaquem que contempla la gestió completa del circuit de contractació:

Control de situació de l’estat de la contractació

Generació de polítiques tant de forma interactiva com de forma diferida.

Interfície amb dissenyadors i generadors dinàmics de documents

Interfície amb proveïdors de firma electrònica i serveis de tercers de confiança

Control de la documentació associada al procés de contractació

Interfície amb gestors documentals

Els nostres experts en arquitectura i pòlissa on-line es posaran en contacte amb vostè

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.