Automatització d’Inspeccions

Les inspeccions que es fan sobre el terreny son un procés clau en entitats i organismes que tenen competencies sobre la provisió de serveis que afecten de forma directa a l’usuari final.

Es una responsabilitat que es troba tan en Organismes Oficials que depenen de l’Administració (Local, Autonòmica o Estatal) o d’empreses que proveeixen serveis públics com el subministrament d’agua, energia, comunicacions o carreteres.

La nostra firma ha consolidat al llarg dels anys una sòlida experiència en aquest àmbit que pivota al voltant del concepte d’expedient electrònic. Com a exemple significatiu, hem definit i desenvolupat i posat en funcionament el sistema d’inspeccions de llicències, obres i utilització de l’espai públic de Barcelona, implantat actualment als 10 districtes de la ciutat.

El nou model de tramitació electrònica d’inspeccions es va implantar inicialment l’any als àmbits de districtes, i s’ha estès posteriorment a personal de Serveis Jurídics Centrals i especialistes de Guàrdia Urbana de Barcelona.

La nostra firma ha consolidat al llarg dels anys una sòlida experiència en aquest àmbit que pivota al voltant del concepte d’expedient electrònic, reduint la generació de documents en paper als casos mínims imprescindibles

 

Gestionem el cicle de vida complet de l’expedient, des de l’inici fins al seu arxiu, incloent tant la realització de les inspeccions com els procediments administratius derivats

 

Factors Clau

Expedient electrònic sense papers: tota la documentació tramitada per l’aplicació és electrònica, així com les signatures que es realitzen, reduint la generació de documents en paper als casos mínims necessaris com puguin ser les notificacions per carta.

Gestiona inspeccions de llicències d’activitats, obres i altres ocupacions de l’espai públic.

Gestió de la vida de l’expedient des de l’inici fins al seu arxiu. Inclou tant la realització de les inspeccions com els procediments administratius derivats d’elles, ja siguin ordres de restitució de la legalitat com procediments sancionadors.

Intercanvi amb Hisenda de les dades de emissió i liquidació  de multes i sancions.

Estandardització tant dels processos d’inspecció com del fets denunciables mitjançant la utilització de dispositius de mobilitat (PDA) com d’eines de guia i ajuda en la realització i documentació de les inspeccions. Es pot accedir a la informació addicional de manera online des del punt d’inspecció.

Proposta automàtica dels procediments d’actuació a iniciar en funció de les infraccions detectades a la inspecció, per tal d’homogeneïtzar les accions a prendre en cada cas.

Flux de tramitació pautat mitjançant eines de BPM (Bussiness Process Management) i distribució automàtica de tasques entre els diferents perfils gestors.

Els nostres experts en projectes d'Automatització d'Inspeccions es posaran en contacte amb vostè

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.