Enfocament de projectes

Better Consultants ha creat la seva pròpia metodologia Pragmatic®, que recull l’experiència de generacions de professionals en l’aplicació d’estàndards de referència en l’àmbit de la planificació estratègica i sistemes d’informació.

La nostra metodologia s’ha enriquit progressivament al llarg de més de 25 anys d’experiència. Les millor pràctica professional has estat la directriu en la qual s’ha donat suport per assegurar que els projectes obtenen resultats òptims i s’executen en els terminis previstos.

Metodologia

La nostra metodologia Pragmatic®, recull l’experiència de generacions de professionals en l’aplicació d’estàndards de referència en l’àmbit de la planificació estratègica i sistemes d’informació, entre els que destaquen:

Mètrica, editada pel Ministeri d’Administracions Públiques, per al disseny, desenvolupament, construcció, implantació (i manteniment de sistemes d’informació incloent bones pràctiques d’ITIL.

PMI i SixSigma per a la Gestió de Projectes i Control de Qualitat.

Magerit per a la gestió de riscos, aplicat als diferents àmbits dins de la gestió del projecte.

ISO27000 per a la gestió de seguretat, i més concretament, capítol 8 de la ISO27002/17799 corresponent a bones pràctiques en el desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació

Factors Clau

La nostra metodologia s’ha desenvolupat a partir de diverses premisses:

Donar resposta a sistemes d’informació crítics, amb afectació a un gran nombre d’usuaris i transaccions i amb importants volums d’informació.

La seguretat és un dels pilars bàsics i en aquest sentit la pròpia infraestructura aporta eines i mecanismes de control, seguiment i auditoria adequats

El rendiment és un aspecte clau que poden condicionar una aplicació en aquest tipus d’entorn. En les etapes de disseny es decideix, en funció de la lògica de negoci, si som davant d’una necessitat que s’ha de resoldre amb processos online o batch.

A les grans organitzacions, el cost de dur a terme les accions correctives sobre sistemes que ja es troben en producció, són significativament alts (en esforç, terminis, i cost econòmic).

Les tasques de direcció, seguiment i control de qualitat són transversals en qualsevol tipus de projecte amb independència de la tecnologia que s’utilitzi.

L’enfocament Scrum s’ha convertit, de fet, en un estàndard a l’hora d’aplicar les millors pràctiques en projectes d’implementació de noves arquitectures, en els que s’exigeix un alt nivell de flexibilitat i de capacitat d’anticipació de resultats.

 

L’enfocament Scrum ens permet assegurar el màxim valor afegit per al client, aportant sempre el màxim nivell de productivitat i qualitat.

Enfocament Scrum

 

La nostra Firma té una àmplia experiència en l’aplicació pràctica d’Scrum, en totes les etapes. A diferència de l’enfocament tradicional, en què cal conèixer i entendre perfectament el conjunt de requeriments a desenvolupar des de l’inici del projecte, el model Scrum es basa la seqüenciació de lliuraments parcials i de forma permanent i regular al llarg del projecte.

Cada entrega és plenament funcional i incremental respecte a les anteriors, de forma que es disposa dels primers resultats de forma ràpida. Aquest resultats parcials permeten contrastar el producte amb les expectatives del client al llarg de tot el projecte, podent introduir modificacions o noves funcionalitats d’acord amb les prioritats del client.

Scrum està especialment indicat per a projectes en entorns complexos, on es necessita anticipar els resultats, on els requisits són canviants o poc definits, on la innovació, la competitivitat, la flexibilitat i la productivitat són fonamentals.

Better Consultants ha aplicat amb èxit la metodologia Scrum en nombrosos projectes de desenvolupament de software tant en l’àmbit de l’administració pública com del sector privat, aconseguint en tots els casos:

  • Una millor adaptació del producte a les necessitats del client
  • Una reducció del calendari per a disposar de resultats (millor time to market)
  • Una reducció sensible del risc del projecte.