Uneix-te al nostre equip de professionals!

CONSULTORS AMB EXPERIÈNCIA

amb experiència de 3 anys o més en algun dels sectors de Banca, Assegurances, Administració Pública, Serveis, Indústria o Distribució

CAPS DE PROJECTE, ANALISTES I PROGRAMADORS

amb experiència en algun dels entorns oberts J2EE, arquitectures .NET, Oracle, o entorn mainframe MVS o iSeries

JUNIORS SENSE EXPERIÈNCIA

amb carrera acabada o a punt de finalitzar en Enginyeries, Informàtica, Ciències, Matemàtiques, Economia i Empresa, amb bon expedient

El procés de selecció es divideix en tres fases successives

 

 

Avaluació preliminar de la candidatura en funció del CV, expedient acadèmic i experiència.


Entrevistes personals a les nostres oficines de Barcelona o Madrid.


Valoració definitiva de les candidatures.

 

 

La durada total del procés és inferior a un mes. Pots fer-nos arribar la teva candidatura mitjançant el formulari adjunt. 

Envia’ns el teu CV

Completa les dades que s’indiquen en el formulari que s’inclou continuació, afegint el teu C.V. (en .pdf, .doc o .docx)

També pots enviar-nos el teu currículum, incloent expedient acadèmic i fotografia recent a rr.hh@betterconsultants.es

Accedeix a les nostres ofertes d’ocupació

       logo_infojobs

Política de privacitat
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades), Better Consultants informa que les dades personals del formulari adjunt, inclòs el Curriculum Vitae, es transmeten directament a la nostra RRHH, sense que en cap moment s’incorporin aquestes dades a un fitxer o base de dades amb informació personal. La informació facilitada té la finalitat exclusiva d’iniciar el procés de selecció. Al proporcionar aquestes dades, s’autoritza expressament a Better Consultants per tal que avaluï la candidatura i estableixi contacte per via telefònica o correu electrònic amb l’interessat.

Una vegada iniciada o resolta la candidatura, les dades personals seran eliminades. En cas que el candidat estigui interessat en que Better Consultants tingui accés a futures actualitzacions o versions del seu Currículum Vitae, ens remetem exclusivament a la consulta de bases de dades de tercers, externes a la nostra Firma, especialitzades en la contractació de professionals.