Projectes de Gestió d’Actius Immobiliaris

Les entitats financeres han viscut una dinàmica de canvis radicals en els últims anys, entre els quals el més significatiu és, sens dubte, la reducció del nombre d’entitats per les fusions de bancs i caixes d’estalvis.

La crisi del sector immobiliari ha estat la gran protagonista d’aquesta forta concentració.

Colaboració amb “Servicers”

La gestió d’aquests actius és complexa, tant per la quantitat d’immobles com el detall d’informació associat a cada actiu. En aquest escenari la figura dels “servicers”, que gestionen i comercialitzen el patrimoni d’actius financers i immobiliaris, adquireix un paper clau com a catalitzadors de la reconversió.

La nostra Firma porta col·laborant més d’una dècada amb els principals “servicers” del mercat, així com amb societats immobiliàries (filials o participades) de grans corporacions. En concret, hem consolidat una sòlida pràctica professional en la gestió d’actius immobiliaris i d’actius financers (amb aportació d’immobles com a garantia real).

El nostre enfocament

Com integradors de sistemes, la nostra Firma s’ha posicionat com a punta de llança per assolir aquests objectius. Les nostres oficines de projectes aporten una visió analítica i objectiva per resoldre de la forma més adequada els problemes associats a la gestió de la cartera immobiliària:

Aportem una metodologia específica per a la integració de carteres, amb els quadres de perímetres i comptabilitat necessaris, així com el coneixement eb detall de l’àmbit funcional i de les operacions.

Col·laborem d’una manera natural com integradors amb proveïdors i fabricants diferents.

Gestionem la connexió amb una gran diversitat d’entorns i solucions verticals integrades amb ERPs de referència del mercat.

Gestió patrimonial

La complexitat en l’estructura de la cartera immobiliària juntament amb l’estratègia de gestió són les principals variables que determinen la conveniència de comptar amb l’ajuda de “servicers”, Aquests servicers assumeixen els treballs d’externalització i la gestió global d’actius en renda (lloguers).

Entre els nostres serveis d’integració més freqüents, destaquen el trasllat de la cartera, contractes i clausulats, arrendataris i l’operativa associada al cobrament, recobrament i gestió de fallits.

 

La cartera d’immobles dels bancs ha superat amb escreix qualsevol referència existent respecte a etapes anteriors.

 

Aquesta situació ha obligat a adoptar mesures extraordinàries, establint un nou model de gestió d’immobles que tingui com a objectius el tractament més adequat i eficient de les propietats del banc.

 

Gestió Comercial

De cara l’administració d’immobles (construcció finalitzada) o promocions en curs (vendes sobre plànol), algunes funcions com el control de situació de les reserves i el seu reflex comptable adquireixen especial rellevància.

En aquesta línia, la nostra Firma és especialista en la implementació de sistemes de Contact Center / CRM, que permeten abordar la gestió rigorosa de la situació i classificació exacta de l’immoble disponible per a la venda.

 

 

Inventaris comptables i operacions singulars

Les operacions sobre actius immobiliaris han d’estar fidelment reflectides en el balanç de l’entitat, amb les valoracions adequades i el nivell de detall exigit en l’inventari.

La nostra solució per a aquest capítol concret recull fidelment la traçabilitat d’actius, els plans de compte unificats i les operacions singulars de tipus normatiu.

 

Operacions d’actius financers

Al llarg de la crisi immobiliària, la gestió d’actius ha experimentat canvis substancials. Des de la necessitat inicial de donar sortida als actius tòxics s’ha passat a la creació de socimis, entrades de fons i comercialització de grans carteres.

En aquesta línia, si bé la operatives d’actius immobiliaris (REOs) han suposat un desafiament des del punt de vista de volum i comercialització, ens trobem que per als actius financers (REDS) s’ha afegit la dificultat d’articular sistemes d’informació que donen resposta a un catàleg ampli d’operativa, substancialment més extens que la pròpia gestió de préstecs.

Durant els últims anys la nostra Firma, amb forta especialització en solucions financeres, ha consolidat una pràctica professional que ofereix una adequada cobertura a l’operativa de gestió d’actius financers (REDS)

 

Reporting y traçabilitat

Els requeriments d’anàlisi d’informació i control de qualitat de dades són especialment exigents per poder donar cobertura a compliment normatiu, auditoria i control intern, gestió comercial, etc.

Aquest punt adquireix especial rellevància per tractar-se d’actius en balanç societats matriu o grup, societats tenidores d’immobles que gestionen a través de servicers així com dins de la mateixa societat gestora.

La clau de l’èxit en la proposta de solucions no està en l’eina Business Intelligence concreta a utilitzar, si no en la capacitat de comprensió de la informació a analitzar i discernir el realment rellevant . Aquesta és una de les nostres principals fortaleses en l’àmbit de la gestió immobiliària.

 

Els nostres experts en projectes de Gestió d'Actius Immobiliaris es posaran en contacte amb vostè

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.