Oficina de Projectes

Enfocament PMO

El nostre plantejament de l’Oficina de Projectes aporta una visió completa que inclou:

Centre de Direcció de Projecte

Centre de Competències en l’àmbit funcional

Centre de Control de l’Organització en la implantació dels nous processos.

Aquestes línies donen cobertura completa a les funcions de gestió del cicle de vida dels projectes, gestió de la cartera de projectes i suport a l’execució del Pla Director

 

Factors clau

La nostra Firma és especialista en assegurar els factors clau per a la implantació efectiva de l’Oficina de Projectes:

Assegurar que tots els projectes sota supervisió s’executen en els terminis i les condicions establertes per a cada un d’ells.

Assegurar que es compleixen els estàndards establerts en referència al control de riscos i al nivell de qualitat dels projectes.

Assegurar que els projectes satisfan els objectius i les expectatives fixades a priori.

 

El nostre plantejament de l’Oficina de Projectes aporta una visió completa, que dóna plena cobertura a les funcions de gestió del cicle de vida dels projectes, gestió d’la cartera de projectes i suport a l’execució del Pla Director

 

L’Oficina de Projectes té el repte d’aconseguir que els diferents projectes en curs avancin de forma sincronitzada, que comparteixin la informació o els intercanvis de dades que siguin necessaris

Context de l’Oficina de Projectes

El treball de l’Oficina de Projectes s’organitza al voltant de quatre estructures fonamentals d’informació:

 

El pla director, que l’elabora la pròpia Oficina de Projectes i que queda inclòs en l’abast de la nostra col·laboració.

La gestió dels recursos que son necessaris per executar el Pla Director.

La matriu de dependències entre projectes i recursos.

La gestió econòmica dels projectes.

L’Oficina de Projectes té el repte d’aconseguir que els diferents projectes en curs avancin de forma sincronitzada, que comparteixin la informació o els intercanvis de dades que siguin necessaris, que donin resposta a les prioritats establertes, i que s’ajustin als requeriments establerts per a cada un d’ells.

Així mateix, l’Oficina de Projectes actua com a Centre de Competència en l’àmbit de supervisió del projecte i com a especialista per dirigir la implantació dels nous processos i procediments de treball.

Els nostres experts en Oficines de Projectes (PMO) es posaran en contacte amb vostè

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.