Transformació

Transformació de processos operatius

En la transformació operativa s’estudien les circumstàncies específiques de gestió i administració de l’empresa, al mateix temps, s’aprofundeix en els controls i terminis establerts per a l’execució de tasques.

Un cop realitzat aquest primer anàlisi, es quantifiquen els beneficis tangibles associats a cada nou procediment, i s’estableix la prioritat en la implantació. Els resultats finals es concreten en

Diagnòstic de la situació actual i identificació de millores potencials

Desenvolupament de les millores detectades en els fluxos operatius.

Disseny de processos operatius òptims i eficients.

Prorització segons criteris cost / benefici

Reenginyeria

Amb freqüència, la pressió del dia a dia ha estat el principal condicionant en la configuració dels procediments operatius i en la dotació de recursos per als departaments de les empreses.

El problema que es deriva és una presa de decisions basada en el curt termini, però sense realitzar la necessària tasca de revisió i racionalització amb criteri global.

En aquest escenari, tot i que un projecte de millora ha estat la via tradicional per simplificar, mecanitzar i reorganitzar tasques, el més probable és que no s’assoleixin resultats espectaculars, i amb el risc afegit agilitar tasques que mai no s’haurien d’executar.

Els nostres plans per a la transformació de departaments tenen com a objectiu dissenyar les estructures organitzatives internes per tal de racionalitzar i convertir en més eficient el seu funcionament.

Optimització de recursos

L’objectiu de l’optimització de recursos és doble: d’una banda, comprovar l’adequat dimensionament d’una plantilla i en segon lloc, idear formes de reduir els costos existents.

El punt de partida és el dimensionament que es considera òptim per cobrir totes les funcionalitats i serveis que es demanden al col·lectiu analitzat. A l’hora, aquest origen és fruit un disseny en profunditat de processos i funcions de cada lloc de treball.

Així mateix s’inclou el disseny i la construcció d’eines d’ajuda a la productivitat, i es defineixen les tasques de més valor afegit que pot realitzar el personal reassignat amb el nou dimensionament.

Amb freqüència, la pressió del dia a dia ha estat el principal condicionant en la configuració dels procediments operatius i en la dotació de recursos per als departaments de les empreses

 

Els nostres plans per a la transformació de departaments tenen com a objectiu dissenyar les estructures organitzatives internes per tal de racionalitzar i convertir en més eficient el seu funcionament

Organització i Formació

Modernització operativa

Definició de funcions i disseny d’estructures organitzatives

Estudis de càrrega i dimensionament de recursos

Disseny i impartició de cursos de gestió i noves tecnologies

Direcció de Projectes i Serveis de Suport

Gestió del canvi

Oficina de Projectes per a Direcció i Seguiment

Suport a la tramitació de processos administratius massius

Estudis de camp, d’impacte i de demanda

Enginyeria i Serveis TIC

Disseny i construcció de sistemes d’informació a mida

Selecció i implantació de paquets

Manteniment evolutiu, perfectiu i incidental de sistemes

Consultoria i assessorament en projectes TIC

Externalització de manteniment d’aplicacions 24×7

Plans d’Optimització

Optimització de procediments operatius

Anàlisi de situació i diagnòstic

Definició de línies estratègiques de millora i plans d’implantació

Reenginyeria de procediments i circuits