Implantació de Business Intelligence

L’elecció de l’eina de business intelligence amb freqüència està molt enfocada a les prestacions finals de composició i elaboració d’informes.

 

Tot i ser aquest un aspecte rellevant, està lluny de ser-ho tant com la pròpia estructura de la informació. De fet, és molt més senzill substituir l’eina de composició i producció d’informes de modificar l’estructura de les dades que l’alimenten.

El nostre enfocament de projectes BI

Per assolir els objectius desitjats, observem essencialment tres aspectes:

L’adequació a les particularitats de l’empresa dels processos d’alimentació i refresc de bases de dades.

L’anàlisi prèvia d’informació a través de les matrius de compatibilitat. Solament alguns encreuaments de dades entre dimensions tenen sentit real, i solament un anàlisi detallat dels conceptes d’informació pot aportar llum al procés de construcció de l’eina.

Les estructures de dades d’interfícies, que han de facilitar l’alimentació inicial, la correcció i la realimentació de dades de màxima fiabilitat i qualitat.

La qualitat de la informació de l’origen de les dades condiciona totalment els resultats que s’obtenen.

La nostra metodologia d’implantació BI fa èmfasi en la visió extrem a extrem del procés per assegurar l’èxit en el projecte.

 

Si, per qualsevol raó, no s’està en condicions de garantir el 100% de la qualitat de la informació en l’origen, un procés de consolidació i agregació de dades en diferents dimensions no fa més que distorsionar els resultats i amplificar els errors.

Consolidació

No hi ha dos projectes de Business Intelligence que siguin iguals, però tanmateix la realitat demostra que es cometen els mateixos errors d’implantació un cop i un altre. El principal problema en qualsevol procés d’implantació de BI és que si hi ha errors en l’origen de dades, la consolidació d’informació resultant no només arrossega aquests errors, sinó que invalida totalment els resultats obtinguts. No hi ha res més negatiu que la desconfiança en els resultats del procés de consolidació. Els càlculs complexos són difícilment acceptats si el resultat contradiu el que s’espera “a priori”. És fonamental establir un circuit de qualitat que garanteixi la consistència en la informació d’entrada i els processos de consolidació, en totes les dimensions d’anàlisi de la informació.

Serveis d’implantació de BI

La nostra Firma aporta una sòlida experiència en la construcció de models d’informació homogenis que permeten obtenir el màxim rendiments de les eines de Business Intelligence. Els nostres serveis professionals asseguren que els projectes d’implantació de solucions BI combinin màxima qualitat de la informació, flexibilitat en el maneig de les estructures de dades predefinides, i òptimes prestacions en l’obtenció d’informació, tant si es fa de forma interactiva com de forma diferida .

El 80% dels CEO de mitjanes empreses i més del 50% de CIO, CDO i directors IT de grans corporacións tenen dubtes de com abordar projectes de transformació en Business Intelligence o Big Data.

Desitja contrastar la seva opinió amb nosaltres ?

Els nostres experts en projectes BI es posaran en contacte amb vostè

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.