Compliment Normativa Banc Central Europeu

La passada crisi econòmica i financera ha posat de manifest la insuficient adequació dels mecanismes de control que es venien utilitzant com a suport al model de supervisió dels bancs centrals.

Les accions correctores de la Unió Europea no s’han fet esperar, i el Banc Central Europeu ha posat en marxa de forma progressiva nous requisits d’informació que han de subministrar cada un dels bancs del sistema a través dels supervisors de cada país. En particular, s’ha posat en relleu la insuficient adequació de les estadístiques “tradicionals” per recolzar la formulació de polítiques, que requereix d’informació addicional a un nivell més detallat.

Elaboració de les declaracions

Un problema freqüent és que les dades sol·licitades per al reporting normatiu no s’hagin emmagatzemat electrònicament en els sistemes de les entitats amb prou garanties, tant per ser dades opcionals o simplement perquè no es consideraven necessàries en el dia a dia de la gestió. Les entitats han de detallar, en qualsevol cas, la informació de cada crèdit, préstec, aval, etc., a nivell individualitzat. La qualitat d’aquesta informació pot variar, amb origen en múltiples sistemes i s’ha de consolidar com a pas previ a la presentació a les autoritats. En definitiva, les entitats financeres han d’establir controls de qualitat i de processos que assegurin la homogeneïtat i consistència de la informació.

A la Directiva de Requisits de Capital IV (DRC IV) i en el Reglament de Requisits de Capital (RRC), en vigor des de març de 2014, s’estableix quines dades han de comunicar les entitats de crèdit al seu supervisor i amb quina freqüència 

 

Tal com remarquen les directrius del Banc Central Europeu, els supervisors es recolzen en informació estadística per a tots els aspectes del seu treball diari. A partir de dades de supervisió, creen perfils de risc, analitzen la liquiditat de les entitats de crèdit i, finalment, avaluen si compleixen els requisits legals que s’exigeixen

La nostra aportació de valor

Better Consultants compta amb un ampli coneixement acumulat i una extensa pràctica professional en l’àmbit del reporting normatiu en entitats financeres, que ens permet oferir als nostres clients un servei diferencial, més enllà de la integració tecnològica.

Instal·lem solucions paquetitzades en importants bancs, concretament a la gestió de diverses operatives reguladores d’informació i estats comptables (CIRBE, SIRBE, FINREP, COREP, FTF, etc.).

Les nostres solucions de gestió de riscos van ser adoptades en el seu moment per vuit grans entitats, entre les quals s’inclouen 2 bancs de l’IBEX.

Hem llançat recentment la nostra plataforma tecnològica Collateral Management System, que facilita els processos de captura, actualització i control de les garanties, en les companyies amb riscos financers.

Informació financera (FinRep)

La plantilla FINREP forma part de les normes tècniques d’execució de l’Autoritat Bancària Europea. Les entitats subjectes a les NIIF (Normes Internacionals d’Informació Financera) ja utilitzen les plantilles FINREP per presentar informació financera en format harmonitzat a nivell consolidat.

Aquest requisit s’amplia a les entitats de crèdit del Mecanisme Únic de Supervisió perquè presentin la informació en base subconsolidada o individual d’acord amb les NIIF i als principis comptables generalment acceptats (PCGA) nacionals.

Informació comú (CoRep)

La plantilla COREP també forma part de les normes tècniques d’execució de l’ABE que modifiquen el Reglament d’Execució (UE) nº 680/2014 de la CE. S’utilitza per recollir dades del pilar 1 i informació sobre liquiditat, palanquejament i grans exposicions de les entitats de crèdit en un format harmonitzat. Les plantilles inclouen informes tant consolidats com individuals.

Base de dades analítica de crédits (AnaCredit)

AnaCredit respon a la decisió del consell de govern del Banc Central Europeu (BCE), que el 2016 va aprovar una nova regulació estadística que estableix una base de dades Big Data comú i granular. AnaCredit es recolza en les centrals d’informació de riscos nacionals (CIRBE) i altres nous per crear una base de dades harmonitzada que serveixi de suport a les diverses funcions de banc central, com l’adopció de decisions de política monetària i la supervisió.

Els nostres experts en compliment normatiu es posaran en contacte amb vostè

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.