alveoCCM-DOMA Gestió Multi-idioma

La comunicació amb els clients en diferents idiomes es resol de forma global i centralitzada amb aquest sistema. alveoCCM-DOMA permet la gestió de multi-idioma en els diferents canals de comunicació (correspondència, banca a distància, documents d’oficines, etc.)

Solucionar amb la màxima eficiència el multilingüisme, en totes les vies de comunicació amb clients.

Funcions

La solució multiidioma alveoCCM-DOMA es basa en els següents conceptes: 

Un diccionari o repositori central de textos, ubicat a l’ordinador principal en el servidor, que serveix de nucli comú per gestionar els textos i conceptes en diversos idiomes.

Un conjunt d’interfícies amb els sistemes transaccionals, per facilitar el tractament d’informació en diversos idiomes i a través de diversos canals d’interacció amb el client.

inventari documental, que permetrà recollir les característiques bàsiques dels formularis que utilitza l’entitat

Procediment centralitzat d’administració del diccionari. La sol·licitud i recepció de les traduccions, es gestiona de forma automàtica, a través d’un col·laborador especialitzat

Objectius

Independitzar a les aplicacions origen de l’idioma dels clients i reduir l’impacte d’adaptació en els sistemes de negoci.

Estandarditzar el tractament d’idiomes, aportant procediments comuns a tots els sistemes transaccionals (correspondència, contractes, banca electrònica, etc.).

Unificar el circuit de traduccions dels textos, permetent la reutilització de continguts en diferents canals, i facilitant l’ajust de preus i el control de qualitat dels serveis aportats per traductors especialitzats.

Optimitzar el rendiment dels sistemes crítics, bé pels alts volums gestionats o per la necessitat de respostes en temps real.