PMaP – Portfolio Management Platform

En la gestió de carteres d’actius immobiliaris i financers, el coneixement exacte de la situació actual, antecedents i condicions particulars de cada actiu és fonamental per assegurar un procés d’externalització de màxima eficiència i eficàcia

La nostra Firma ha desenvolupat la plataforma PMaP que potencia la visió analítica i objectiva en la gestió de les carteres d’actius, tant financers com immobiliaris

PMaP és una plataforma avançada desenvolupada per Better Consultants per a la gestió i el seguiment de carteres d’Actius (execucions hipotecàries adjudicades, prestecs dubtosos, préstecs en mora, etc.), que cobreix el cicle de vida complet de la cartera: presentació d’oferta vinculant, adquisició de l’actiu, disgregació a nivell contracte i integració en una nova cartera de venda quan no ha estat factible la recuperació del deute.

La traçabilitat de les carteres que aporta la plataforma facilita l’anàlisi comparativa a nivell de guany/èxit, assistint en la presa de decisions de noves adquisicions.

Amb PMaP l’automatització dels processos de venda i adquisició està centrada al voltant d’un repositori integrat de dades d’actius. Aquesta arquitectura afavoreix la reducció dels costos, tant en la gestió de les operacions com en el risc operacional de les operacions singulars.

PMaP és una eina de fàcil integració en els sistemes core de les entitats, i centralitza l’accés a tota la informació d’actius de forma bidireccional en operacions de compra-venda de carteres. Destaquen quatre àrees funcionals clau:

 • Evolució de la cartera
 • Valoració de carteres
 • Generació dels data-tapes
 • Disseny i enviament de documentació

 

PMaP- Portfolio Management Platform aporta una infraestructura sòlida sobre la qual tractar els actius, tant en forma del diferents estats del deute com els actius procedents d’execucions hipotecàries. Facilita i agilita la gestió de REO’s, RED’s, NPL’s, SPL’s, etc

PMaP cobreix totes les etapes del cicle de vida de la cartera: presentació d’oferta vinculant, adquisició de l’actiu, disgregació a nivell contracte i integració a una nova cartera de venda

Funcions Clau

Evolució de la cartera.

Consulta i seguiment de totes les fases (oferta no vinculant, oferta vinculant, signatura i tancament) de l’operació: modificacions del perímetre, actualitzacions de saldo, recobraments i/o adjudicacions.

Valoració de carteres.

Conformació àgil i senzilla de diferents perímetres de venda a partir de la selecció d’una sèrie de variables: tipus de deute, saldo OB, data del primer impagament, ubicació, etc. Inclou una simulació del possible preu de mercat, basant-se en les dades de les carteres adquirides.

 

 

Generació dels data-tapes.

Descàrrega de fitxers individualitzats (xlsx, csv)

 • Contractes i deute
 • Participants
 • Col·laterals
 • Processos judicials
 • Concursos

 Disseny i enviament de documentació.

Generació de documents, avisos i alertes adhoc per a cada cartera o sub-cartera a partir de plantilles comuns.

 • Certificats de saldo
 • Certificats de cessió
 • Avisos de cessió i procuradors de procediments judicials/concursals

 

 

Els nostres experts en projectes de Gestió de Carteres d'Actius Immobiliaris i Financers es posaran en contacte amb vostè

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.