Projectes

La nostra pràctica professional s’estructura en quatre grans blocs: solucions verticals, projectes d’integració de tecnologia, BPM – mobilitat i direcció de projectes.

Utilitzem exclusivament tecnologies àmpliament contrastades i provades en entorns crítics, i que exigeixen tant un òptim rendiment com la màxima fiabilitat.

 

Solucions i Experiències

Solucions Verticals

Formalitzem solucions de software avançat per a la millora de processos.

Integració TIC

Som especialistes en integració de solucions i productes de tercers i desenvolupament de sistemes.

BPM i Mobilitat

Hem consolidat una sòlida experiència que pivota al voltant del concepte d’expedient digital.

Direcció i Gestió

Oferim un complet servei de suport a la direcció, seguiment de projectes i governança TIC.

Línies d’Activitat

 • Optimització de recursos
  Reenginyeria de processos
  Models de transformació digital
  Planificació de sistemes
  Gestió del canvi
 • Disseny d’estructures organitzatives
  Dimensionament de recursos
  Selecció i implantació de paquets
 • Disseny i construcció de sistemes a mida
  Manteniment evolutiu i perfectiu
  Externalització i manteniment 24×7
 • Anàlisi de situació i diagnòstic
  Plans d’optimització
  modernització operativa
  Estudis de camp, d’impacte i de demanda

Comunicats a clients

Gestió d’accidents i atestats

Gestió de carteres d’actius

Gestió de riscos

Rènting – Leasing

 • Business intelligence
  Compliment normativa BCE
  Arquitectura contractes online
  Emergències i seguretat
  Bancassurance
 • Arquitectura multicanal
  Automatització d’inspeccions
  Motor de publicació sobre gestor documental
 • Intranet de gestió comercial

 

 • Oficina de projectes (PMO)
  Direcció de projectes
  gestió immobiliària
  e-Health

Contacti amb nosaltres

Privacitat

Consulti la nostra política de privacitat

D'acord amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), Better Consultants informa que les dades personals que figuren en el present document es transmeten directament al responsable del producte o servei, sense que en cap moment es incorporin en fitxers o bases de dades amb informació personal.

La informació facilitada s'utilitzarà per de contactar amb vostè una sola vegada, i exclusivament amb motiu d'aquesta sol·licitud d'informació. Better Consultants contactarà amb vostè en el termini màxim de dos dies laborables. Un cop establerta la comunicació, les dades de contacte del formulari adjunt seran esborrats.