Renting: e-Cotizador

e-Cotizador és un paquet de programari desenvolupat per la nostra Firma que cobreix les funcions del cicle inicial del rènting de vehicles:

  • Definició del producte,
  • Cotització i preparació de l’oferta comercial,
  • Adquisició, lliurament i activació del bé.

Totes les funcions estan disponibles en un entorn de navegador web, i s’executen en temps real. Inclou la compra, l’aprovisionament i la gestió del lliurament al client dels béns i serveis contractats.

Homogeneïtza i unifica l’eina per a la cotització de béns i serveis de rènting.

Tots els canals disposen de la mateixa plataforma de programari, amb diferents perfils d’usuari

Facilita la gestió i seguiment comercial de les ofertes (configuració del bé, cotització dels productes i serveis, elaboració i seguiment de les ofertes fins a la contractació).

Enllaça amb el sistema d’administració del Renting propi de cada entitat, sense realitzar costoses adaptacions.